Sista brevet

Det finns bara ett brev bevarat av Petrus. Det är ett brev skrivet hem i september 1735, bara dagar innan Petrus dör. Värt att notera är att Petrus inte nämner Linné i brevet.. Brevet finns idag på Kungliga Biblioteket i Stockholm.


Min      Högtärade K. Moder.

Herrar Brödrer

K. Systrar.

Jag reste wid slutet af Iunii månad, ifrån England, och kåm inåm en kårt [tid] hit öwer till Hålland. Orsaken hwarföre jag wid slutet af mitt warande i London, intet kåm att upwachta mina K. anhörige, förr än jag reste, war att det gick litet långsamt med den wexlen, som mina K. anhörige behagat översända; ty han war stält på sicht inåm en månad, dock fick jag på hånom inåm en wecka af en annan god wän i London, och gjorde mig stax färdig att gå hit öwer till Hålland. Sädan jag kåm hit, har jag warit bald hier bald dar, nembl. i Roterdam, Delff, Leyden, Harlem och Amsterdam. När jag första gången kåm hit till Amsterdam taltes mycket åm en Apothecare, såm härstädes gier ut ett stort werck utj historia Naturali, jag hälsade på hånom, och effter han märchte jag war hemma utj Ichthyologien, så öwertalte han mig att bliwa en tid qwar i Amsterdam och gifa en beskrifning på hans Ost-Indiska och Amerikansca fiskar, ty han kiänner sielf icke en enda. Jag tog uppå mig sådant attt giöra, dock med accord att mitt namn sättes in utj wercket, såsom Auctor. Jag har redan beskriwit öwer 100, och har ännu 50 wid pass obeskrefna, de äro allesammans merendels ifrån Amboina utj Ost-Indien, samt Surinam utj America, de äro allesammans rare, och curieuse, så att jag sedt flera curieusiteter utj den delen af Hist. naturali, än den som rest genom hela Europa. Jag lärer ännu hava att giöra här med i 3 weckor eller längre.

Detta werket består af 3 tomer in folio Amplo, de första twenne handlade åm Vegetabilier, djur, fåglar, ormar och skiltpaddor, äre redan färdige, den 3die  såm blir åm kräfftor, fiskar och Conchylier, har nu begynt att tryckas: wercket är pretieust och lärer kåmma att kåsta 3 à 400 dr krmt. de twå första tomerne, hörer jag här säies, att Hennes Mayt af Swerje, har redan låtit kiöpa till Dråningholms Bibliothec.

Hwad jag får för mitt omak, kan jag intet säga; ty med fålk såm redan sittia utj Credit och Renomie, måste man intet accordera för ut, förr än de antingen sielwa, eller genåm andra få höra hwad mannen dåger till, då de offta mera wisa sin genereusité än åm man accorderat för ut, han membl. Apothecaren Alb. Seba, är glad att han har träffat mig, och jag äwen,att jag har så gådt tillfälle att exercera mig och har dessutom något för mitt omak.

Här i Holland är ingen särdeles såm förstår sig på Zoologien, och hwad Ichthyologien angår, så ärkiänner jag hwarken där eller annorstädes någor för min maitre, ty jag har snart i 7 åhr hafft att giöra där mäd. Jag finner nu att ingen ting serdeles felar mig, förutan pgr, hade jag dem så skulle jag äwen sättia mitt namn i Credit utåm landz och wiste wäl hwad jag wille giöra; men här stå wi.

För den wexel såm mina Högtärade K. anhöriga sist tächtes skicka mig, tackar jag af alt mitt hierta, önsakndes ingen ting högre, än att en gång kåmma i det stånd, att jag så wäl detta såm annat kunde med tacksamhet betala. Ifrån England hit öwer kåstade mig braf, förutan hwad jag sädan för logement och spis måst betala, så att jag nu intet har så mycket jag kan lewa mycket mindre att promovera och kiöpa mig kläder, så frant jag icke får något såm är wärdt af Apothecaren Seba. Det är en swår ting när man först begynner wisa sig i werlden och ens namn begynner bli bekant att man då intet kan hålla fort och bringa det så högt såm man vill, hwilket åffta obigerar en att han icke wåndar att bliwa det han kan. Att besvära mina K. anhöriga åm någon widare wexel, tör jag intet heldre. Jag har frågat effter Brenbom, men intet träfat någon som kiänner hånom här i Amsterdam. Logementer här i Hålland äro lindigare än i England, men mat och dricka är dyrare och dessutan intet så beskiedeligt folk som i England. Jag wäntar att hawa swar ifrån mine K. Anhörige hit till Hålland, brefwet kan ställas på Leyden, jag har där en bekant som kan det emottaga, fast jag siälf intet wore där, näst en tiänsthörsam hälssning förbliwer altid

Mine Högtärade K. anhöriges

hörsammaste tienere

Amsterdam in                                                               Petrus Artedi

initio Sept. st. novo

1735